CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ: Milí zákazníci, naši zaměstnanci i stroje si po celoroční práci zaslouží trochu volna. Od 13. 7. do 26. 7. čerpáme dovolenou. Své objednávky samozřejmě posílat můžete. Jen je, krásně odpočatí a s novou chutí do díla, budeme vyřizovat až od pondělí 29. 7. Krásné léto vám přeje váš GRUND.

Pravidla soutěže "O produkt z www.grundhome.cz"

PRAVIDLA SOUTĚŽE „O PRODUKT Z WWW.GRUNDHOME.CZ.“
VYHLAŠOVANÉ SPOLEČNOSTÍ GRUND OD 24. 06. 2024 – 30. 06. 2024

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže, která probíhá na Facebook adrese https://www.facebook.com/GRUND.Domovsdotykemdesignu a na Instagram adrese https://www.instagram.com/grund_cz (dále jen soutěž)

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost GRUND a.s. se sídlem Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1578 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové, IČO: 252 63 366 (dále jen „pořadatel“).

1.2. Tato soutěž není žádným způsobem organizována, sponzorována ani spravována sociálními sítěmi Facebook a Instagram, a provozovatelé těchto sociálních sítí za soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.

2. Trvání a místo soutěže

2.1. Soutěž začíná okamžikem uveřejnění oznámení o začátku soutěže a končí dne 30.06.2024 v 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“).

2.2. Společnost Grund uveřejní oznámení o začátku soutěže spolu s těmito pravidly na Facebook adrese https://www.facebook.com/GRUND.Domovsdotykemdesignu a na Instagram adrese https://www.instagram.com/grund_cz (dále jen „soutěžní příspěvek“).

2.3. Soutěž probíhá na území České republiky

3. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži jsou celkem 2 produkty dle vlastního výběru z nabídky na grundhome.cz

 4. Základní podmínky účasti v soutěži a pravidla soutěže

4.1. Účastníkem soutěže může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook a/nebo Instagram, a která splní dále uvedené podmínky (dále jen „soutěžící“).

4.2. Pro možnost zúčastnit se soutěže musí soutěžící odeslat komentář k soutěžnímu příspěvku (dále jen „příspěvek“). Soutěžní komentář bude obsahovat název, barvu a rozměry vybraného produktu a slogan #ChciGrund.

4.3. Pro možnost zařazení do slosování musí být příspěvek zveřejněn minimálně do konce doby trvání soutěže.

4.4. Soutěžící je oprávněn svůj příspěvek kdykoli smazat, nicméně učiní-li tak před koncem doby trvání soutěže, bere na vědomí, že nebude zařazen do slosování.

4.5. Příspěvek soutěžícího přidaný po uplynutí doby trvání soutěže nebude brán v potaz.

4.6. Soutěžící se může do soutěže zapojit maximálně jednou, to znamená, že může vložit maximálně jeden příspěvek pod soutěžní příspěvek.

4.7.  Společnost Grund si vyhrazuje právo soutěžícího či příspěvek, který porušuje tato pravidla, ze soutěže vyloučit.

4.7.1. Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoli příspěvky, které jsou dle posouzení pořadatele: protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoli neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.

4.7.2. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil na sociální síti Facebook nebo Instagram odporuje pravidlům sociální sítě Facebook či Instagram.

4.7.3. Pořadatel je kdykoli oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoli výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoli náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

4.8. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru s pořadatelem anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

4.9. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele.

 5. Určení výherců

5.1. Výhru obdrží 2 náhodně vylosovaní soutěžící, kteří přidali svůj příspěvek a kteří splní veškeré podmínky těchto pravidel (dále jen „výherce“). Jednoho výherce určí náhodný los z komentářů na Facebooku a druhého výherce náhodný los z příspěvků na Instagramu.

5.2. Do slosování budou zařazeny všechny příspěvky, které splňují zadání uvedené v soutěžním příspěvku a zároveň splňují podmínky v těchto pravidlech.

5.3. Slosování se uskuteční 03. 07. 2024.

5.4. Výherci budou 04. 07. 2024 kontaktováni pořadatelem prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní příspěvek a budou vyzváni, aby pořadateli zaslali své identifikační údaje za účelem předání výhry. 

5.5. V případě, že výherce nesdělí požadované informace nejpozději do 5 pracovních dní od slosování, nebo se ukáže, že výherce nesplnil podmínku nebo pravidla soutěže, zaniká tím nárok výherce na výhru a společnost Grund vylosuje ze zbývajících příspěvků zařazených do slosování jiného soutěžícího.

5.6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící bezvýhradný souhlas se zněním těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.

6.2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící bezvýhradný souhlas s tím, že v případě výhry pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou soutěžící získal.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže změnit pravidla soutěže, výhry a dobu trvání soutěže.

6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Výhry jsou právně nevymahatelné.

6.5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

6.6. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výhry.

6.7. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

6.8. Odesláním příspěvku soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6.9. Tato pravidla jsou účinná od 24. 06. 2024.