Obchodní podmínky

 
 

 

Obchodní podmínky

společnosti GRUND a.s.
se sídlem Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky
IČO: 252 63 366

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1578 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

 

 1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jak je tento pojem definován níže, uzavřené mezi společností GRUND a.s., IČO: 252 63 366, se sídlem Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Česká republika (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím.

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

Akceptace

má význam dle odstavce 2.6.

Cena

kupní cena stanovená dle § 2079 občanského zákoníku

Kupující

kupující dle § 2079 občanského zákoníku; Kupujícím se rozumí také Spotřebitel

Nákupní košík

součást Webové stránky automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí uživatelem, zejména přidáním nebo odebráním zboží a změnou množství vybraného zboží

Nabídka

má význam dle odstavce 2.4.

Objednávka

má význam dle odstavce 2.3.

Prodávající

prodávající dle § 2079 občanského zákoníku, přičemž se vždy jedná o obchodní společnost GRUND a.s., IČO: 252 63 366, se sídlem Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1578 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

Smlouva

smlouva o koupi zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

Smluvní strany

Prodávající a Kupující

Spotřebitel

v souladu s § 419 občanského zákoníku, každý Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím

Uživatelský profil

Uživatelský profil uživatele Webové stránky s názvem „Můj účet“ zřízený registrací prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webové stránce

Webová stránka

internetová stránka Prodávajícího umístěná na www.grundhome.cz

 

 

 1. Uzavření Smlouvy

2.1. Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Pro objednání zboží prostřednictvím Webové stránky Kupující vybere druh zboží a vloží ho do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

 1. a) údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství a ceně,
 2. b) údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny zboží,
 3. c) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
 4. d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 5. e) informace o požadovaném způsobu platby za zboží,
 6. f) informace o nákladech spojených s platbou za zboží,
 7. g) informace o jméně a příjmení Kupujícího, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty Kupujícího,
 8. h) případně také informaci o fakturační adrese, není-li shodná s doručovací adresou,
  (Kupujícím vyplněný Objednávkový formulář dále jen „Objednávka“).

2.4. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ je návrhem na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“).

2.5. Před zasláním Objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání Objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí Kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude Prodávajícím stornována.

2.6. Smlouva je uzavřena doručením oznámení o akceptaci Objednávky Prodávajícím Kupujícímu po jejím obdržení od Kupujícího (dále jen „Akceptace“) do 48 hodin v pracovní dny (obvykle ten samý den) na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v Objednávce.

2.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.8. Prodávající vydá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, potvrzení o uzavřené Smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději v okamžiku dodání zboží.

2.9. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

 1. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a způsobem platby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží a způsobem platby.

3.3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (vyjma smluvní přepravy zboží).

3.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5. Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti či prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží v prodejně Prodávajícího;
 2. b) dobírkou při doručení zboží; platbu v hotovosti či prostřednictvím platební karty přebírá od Kupujícího dopravce, Kupující hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři;
 3. c) platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Kupující bude po odeslání Objednávky přesměrován na on-line platební bránu;
 4. d) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v e-mailovém oznámení o Akceptaci Objednávky (dále jen „účet Prodávajícího“); zboží je odesláno až po připsání celé Ceny na účet Prodávajícího.

3.6. Zvolený způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce. Zvolený způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu výběr některých způsobů úhrady Ceny uvedených výše.

3.7. V případě platby v hotovosti je Cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

3.8. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je Kupujícímu Prodávajícím přidělen variabilní symbol při Akceptaci Objednávky a Kupující je povinen uhradit Cenu se správně uvedeným variabilním symbolem.

3.9. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.10. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li Prodávající na Webové stránce výslovně jinak.

3.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 1. Dodací podmínky

4.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 1. a) osobní odběr v prodejně Prodávajícího na adrese Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky; nebo
 2. b) zaslání na místo určené Kupujícím v Objednávce prostřednictvím dopravce.

4.2. Ceny dopravy jsou uvedeny na Webové stránce. Ceny dopravy zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.

4.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Kupující povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je Prodávajícím vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Prodávající Kupujícího o tomto vyrozumí na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v Objednávce.

4.5. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Prodávající svou povinnost předat zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, splní Prodávající svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Kupující zboží získá do fyzického držení.

4.6. Prodávající či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.

4.7. Nepřevezme-li Kupující zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn od Smlouvy poté, co Kupujícího e-mailem na nepřevzetí upozorní a poskytne mu dodatečnou lhůtu pro převzetí, od Smlouvy odstoupit. Náklady na uskladnění v obvyklé výši a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši nese Kupující. Prodávající je oprávněn tyto náklady započíst vůči zaplacené Ceně.

4.8. Prodávající dodá zboží a umožní Kupujícímu nakládat s ním do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, nejpozději však do 3 týdnů od uzavření Smlouvy; v případě bezhotovostní platby běží uvedené lhůty teprve od splnění povinnosti Kupujícího zaplatit Cenu zboží. Není-li objednané zboží skladem nebo je-li o objednané zboží velký zájem, může Prodávající dodací lhůtu prodloužit; v takovém případě však může Kupující od Smlouvy odstoupit.

4.9. Nesplní-li Prodávající svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci 4.8., je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.10. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle Prodávající Kupujícímu zpravidla společně se zbožím, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícím.

4.11. Prodávající neodpovídá v případě dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které Prodávajícímu značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které Prodávající nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Prodávajícího a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Prodávajícího k posunutí dodací lhůty o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu rozběhu. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Prodávajícího nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 1. Přechod nebezpečí

5.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Kupující zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Prodávajícím bylo umožněno se zbožím nakládat.

5.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Kupujícího, když je zboží Prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu Kupujícímu podle Smlouvy. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy Spotřebitel zboží získá do fyzického držení; to neplatí, jestliže Spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu Prodávající nenabídl.

5.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Prodávajícího.

 1. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b občanského zákoníku).

6.2. Co je vadou zboží, najde Kupující, který je Spotřebitelem, vymezeno v čl. 6.5.1. Obchodních podmínek. Kupující, který Spotřebitelem není, najde vymezení vady v čl. 6.6.1. Obchodních podmínek. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6.3. Vadou naopak není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Právo z vadného plnění Kupujícímu dále nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

6.4. Poskytuje-li Prodávající Kupujícímu záruku za jakost, budou se rozsah, podmínky a způsoby uplatnění práva z vadného plnění řídit přednostně informacemi uvedenými v záručním listu, který má Prodávající povinnost vydat. Na informace neuvedené v záručním listu a tudíž na vady, které nejsou kryty zárukou, se obdobně užijí Obchodní podmínky a platné a účinné právní předpisy. Právo Kupujícího na bezplatnou nápravu dle občanského zákoníku není zárukou za jakost dotčeno. Záruka za jakost vznikne i prohlášením Prodávajícího učiněným na Webových stránkách. Prodávající dále poskytuje záruku za jakost zejména na koupelnové předložky GRUND v délce 5 let.

6.5. Nejprve se pojďme podívat, jak to chodí, když Kupující Smlouvu uzavře jako Spotřebitel:

6.5.1. Pokud Kupující uzavře Smlouvu jako Spotřebitel, nese Prodávající konkrétně odpovědnost za to, že zboží:

 1. a) odpovídá popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným vlastnostem, které jsou popsané na Webové stránce, nebo které si Smluvní strany ujednaly;
 2. b) je vhodné k účelu, pro který Spotřebitel zboží požaduje a se kterým Prodávající souhlasil;
 3. c) je dodané s ujednaným příslušenstvím, včetně obalu, pokynů k použití a návodu k montáži nebo instalaci, které může Spotřebitel rozumně očekávat;
 4. d) je vhodné k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 5. e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení Prodávajícího nebo prohlášení učiněná osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. f) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající poskytl Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy;
 7. g) Prodávající správně namontuje nebo nainstaluje, pokud se Smluvní strany dohodly, že montáž nebo instalaci zboží provede Prodávající nebo třetí osoba na odpovědnost Prodávajícího; stejně tak odpovídá Prodávající za vady zboží způsobené nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který ke zboží poskytl Prodávající.

6.5.2. Pokud se během 2 let od převzetí zboží na zboží projeví vada (u prodeje použitého zboží do 1 roku), která na zboží existovala již při převzetí, může Spotřebitel zboží reklamovat v obecné promlčecí lhůtě (ideálně bez zbytečného odkladu po zjištění projevu vady, jinak ve lhůtě 3 let od okamžiku, kdy projev vady objevil).

6.5.3. Vytkne-li Spotřebitel vadu oprávněně, doba 2 roky (resp. 1 rok u použitého zboží) podle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou nemůže Spotřebitel zboží užívat.

6.5.4. Pokud se vada zboží projeví v průběhu 1 roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže Spotřebitel zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.5.5. Primárně má Spotřebitel nárok na bezplatnou opravu zboží nebo dodání nového zboží bez vady dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V případě, že by Spotřebitelem zvolený způsob odstranění vady byl nemožný nebo by byl oproti druhému způsobu nepřiměřeně nákladný (zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele), může Prodávající vadu odstranit druhým způsobem. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

6.5.6. Právo na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu může Spotřebitel uplatnit, pokud:

 1. a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 2. b) se vada projeví opakovaně,
 3. c) je vada podstatným porušením Smlouvy nebo
 4. d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

6.5.7. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

6.5.8. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Spotřebitel obdržel.

6.5.9. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou Cenu nebo její část.

6.6. Nyní se pojďme podívat, jak to chodí, když Kupující Smlouvu jako Spotřebitel neuzavře (například protože si objednává zboží pro své podnikání):

6.6.1. Pokud Kupující nekupuje zboží jako Spotřebitel, nese Prodávající konkrétně odpovědnost za to, že zboží:

 1. a) odevzdá Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení; nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
 2. b) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze; liší-li se jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a vzorek jakost nebo provedení zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí zboží odpovídat Smlouvě i vzorku nebo předloze.

6.6.2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu sepsaným za tímto účelem. Porušením této povinnosti zanikají práva Kupujícího z vadného plnění.

6.6.3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

6.6.4. Kupující je povinen vadu u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Kupující povinen ji u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.6.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z Ceny, nebo
 4. d) odstoupit od Smlouvy.

6.6.6.    Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud Prodávající již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Kupující Smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

6.6.7. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením Smlouvy.

6.6.8.    Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, je Kupující oprávněn:

 1. a) požadovat odstranění vady, nebo
 2. b) požadovat přiměřenou slevu z Ceny;

6.6.9.    Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat:

 1. a) slevu z Ceny nebo
 2. b) může od Smlouvy odstoupit.

6.6.10. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.6.11. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím nebo
 4. d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

 1. Postup uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

7.1. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Kupující vůči Prodávajícímu všemi dostupnými způsoby, například písemně či prostřednictvím elektronické pošty odeslané na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího prodej@grund.cz.

7.2.Vadné zboží předá Kupující Prodávajícímu spolu s oznámením vady či bez zbytečného odkladu po něm na adrese GRUND a.s., Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, a to za účelem posouzení reklamace Kupujícího, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kupující v oznámení vady uvede tyto informace:

 1. a) jaká je vada zboží a jak se projevuje,
 2. b) zda Kupující chce vadu opravit, vyměnit zboží či jeho součást, odstoupit od Smlouvy nebo chce přiměřenou slevu,
 3. c) jméno, adresu a telefonní číslo a e-mail pro rychlejší komunikaci,
 4. d) kopii dokladu o zakoupení zboží (faktura, potvrzení o zaplacení či jiný doklad) nebo číslo objednávky, které Prodávající sdělil Kupujícímu při uzavření Smlouvy, případně prokáže Prodávajícímu jiným věrohodným způsobem, že a kdy došlo k zakoupení zboží.

7.3. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží, není-li možné reklamaci posoudit i bez obdržení zboží.

7.4. Pokud je Kupující Spotřebitelem, k odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.5. Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Dále Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.6. Pokud je Kupující Spotřebitelem, vyřídí Prodávající reklamaci nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji Spotřebitel uplatnil, nedohodne-li se Prodávající se Spotřebitelem na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Pokud Kupující Spotřebitelem není, pokusí se Prodávající vše stihnout ve stejných lhůtách, maximálně v jejich dvojnásobku.

7.7. Náklady reklamace hradí Kupující. Jestliže Prodávající reklamaci Kupujícího, který je Spotřebitelem uzná, proplatí mu na jeho žádost účelně vynaložené náklady uznané reklamace. V ostatních případech nemá Prodávající povinnost náklady proplatit.

 1. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

8.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem (přes internet, po telefonu apod.) ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

 1. a) poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. c) první dodávku zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

8.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

8.3. Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu, zejména může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Prodávajícím, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek a je dostupný na webové adrese https://www.grundhome.cz/formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy/ Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Prodávajícího prodej@grund.cz, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně potvrzeno v textové formě.

8.4. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zašle nebo předá Prodávajícímu plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že nese náklady vrácení zboží, a to včetně nákladů na vrácení zboží, pokud zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle zboží před uplynutím lhůty.

8.5. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Je-li zboží takto poškozeno (např. také silně znečištěno), je Prodávající oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny.

8.6. Prodávající vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal podle toho, co nastane dříve. Nezvolí-li si Spotřebitel, zdali chce peněžní prostředky vrátit převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou, Prodávající vrátí peněžní prostředky Spotřebiteli stejným způsobem, jakým je přijal. Jedná-li se o nákup pomocí Dárkového poukazu (voucheru), řídí se vrácení čl. 11.1. Obchodních podmínek.

 1. Další práva Prodávajícího a Kupujícího

9.1. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Kupující v prodlení se zaplacením Ceny delším než 7 dnů. Stejně tak má Kupující právo odstoupit od Smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží a pokud Prodávající nesplní svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

9.2. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.

 1. Komunikace a doručování

10.1. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

10.2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

10.3. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

10.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 1. Ostatní

11.1. Dárkové poukazy (vouchery)

11.1.1. Kódy dárkových poukazů jsou unikátní a jednorázové, tj. Spotřebitel může dárkový poukaz uplatnit pouze v rámci jedné objednávky.
11.1.2. V případě, že je hodnota dárkového poukazu vyšší, než je cena celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná finanční hodnota se zpětně neproplácí ani nenahrazuje. Pokud je cena nákupu vyšší než hodnota dárkového poukazu, Spotřebitel rozdíl v ceně nákupu uhradí způsobem platby zvoleným v rámci objednávkového procesu.
11.1.3. Dárkový poukaz nelze použít pro pořízení dalších dárkových poukazů.
11.1.4. Dárkové poukazy jsou ceninami vydávanými Prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u Prodávajícího. Kód na poukazu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě Prodávající může vygenerovat Spotřebiteli náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.
11.1.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží Spotřebitelem Prodávajícímu zakoupeného na základě dárkového poukazu, má Spotřebitel nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. V případě, že cena zboží byla uhrazena prostřednictvím dárkového poukazu, Prodávající vystaví nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě, který bude Spotřebitel oprávněn použít na úhradu jiného objednaného zboží nebo služby.
11.1.6. Platnost poukazu je vyznačena na poukazu. Po uplynutí doby platnosti nelze dárkový poukaz uplatnit. Nevyužitý dárkový poukaz nelze vyměnit za jiný, ani jej není možné proplatit nebo prodloužit jeho platnost.
11.1.7. Dárkovým poukazem nelze hradit poplatky za dopravu objednaného zboží.

11.2. Uživatelský profil

11.2.1. Uživatel má prostřednictvím svého Uživatelského profilu přístup ke správě svých osobní údajů, objednávek, dokladů souvisejících s objednávkami, slevám, hodnocení produktů a diskusím u produktů.

 1. Zpracování osobních údajů

12.1. Informace o tom, v jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého oprávnění (titulu), po jakou dobu zpracováváme vaše osobní údaje a informace vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou upraveny v informačním dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

13.2. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

13.3. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně.

13.4. Prodávající není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

13.5. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.6. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

 1. a) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - formulář.

13.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2022.

13.8. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 1. a) adresa pro doručování (reklamace, vratky, odstoupení):

GRUND a.s.
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky

 1. b) adresa elektronické pošty: prodej@grund.cz
 2. c) telefon: +420 491 001 127
 3. d) Účet pro zasílání plateb:

Č. účtu: 444444606/5500

IBAN: CZ1155000000000444444606

SWIFT: RZBCCZPP

Název banky: Raiffeisenbank, a.s.

Adresa: Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Platnost dokumentu – od 1.1.2023